Všeobecne záväzné nariadenie obce Pusté Úľany

č.: 1 / 2017

zo dňa 13.12.2017Obec Pusté Úľany podľa § 11 ods. 4 písm. c) a g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 27 ods. 3 zákona ô.=50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov nariaďuje:

§1

  1. Vyhlasuje sa záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Pusté Úľany.

  2. Základné zásady usporiadania územia a limity jeho využitia, ktoré sú uvedené v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadaný územia sú záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Pusté Úľany" , sú uvedené v jej textovej častí „Návrh záväznej časti" a sú neoddeliteľnou prílohou 5.1 tohto VZN.

  3. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia a limity jeho využitia ako aj VPS sú vymedzené vo výkrese č. 3.1 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - Záväzná časť riešenia a VPS - extravilán M 1:10000, č. 3.2 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - Záväzná časť riešenia a VPS - intravilán M 1:5000, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu č.2 tohto VZN.

§2

Územnoplánovacia dokumentácia „Územný plán obce Pusté Úľany" je uložená a možno do nej nahliadnuť na Obecnom úrade Pusté Úľany, Okresnom úrade Trnava, Odbore výstavby a bytovej politiky a na príslušnom stavebnom úrade.

§3

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 28.12.2017Ing. Henrich Čambál starosta obce


Vyvesené dňa: 14.12.2017

Zvesené dňa: 15.01.2018