Navigácia

Obsah

Materská škola

 

Materská škola v Pustých Úľanoch poskytuje poldennú a celodennú starostlivosť a slúži ako nultý (predškolský) stupeň vzdelávania. Je určená deťom rodičov žijúcich v obci a prijímané sú do nej deti vo veku od 3 do 6 rokov. Sídli v budove MŠ na Hlavnej ul. č. 510. V súčasnosti sú v MŠ otvorené tri triedy (pre najmenšie deti, stredné a pre predškolákov). Prvé dve triedy sa nachádzajú v priestoroch MŠ, trieda pre predškolákov do dočasne umiestnená v budove jedálne ZŠ. V školskom roku 2009/10 navštevuje MŠ 61 detí.
 
Popri základnej vzdelávaco-výchovnej činnosti môžu deti v MŠ navštevovať viaceré krúžky (anglického jazyka, tanečno-pohybový, keramický) a oboznamovať sa s prvkami zdravej školy, tradíciami regiónu, enviromentálnou výchovou, ako i s rôznymi povolaniami (stretnutia s policajtom, detskou lekárkou, pilotom a letuškou, hasičmi a pod.)
 
Riaditeľkou školy je Anna Kašubová
pedagogickí zamestnanci: Anna Kašubová, Bc. Lucia Ďurišová, Ľubica Horňanská, Oľga Gécová, Terézia Haršányiová, Simona Malchová.
neped. zamestnanci: Ľubica Nováčiková - ved. šk. jedálne, Eva Hlúbeková - kuchárka, Adriana Wiltschrová - upratovačka
 
Súčasťou MŠ je jedáleň poskytujúca deťom desiatu, obed a olovrant.
 
Prevádzka MŠ: pondelok-piatok od 6.30-16.30 hod.
 
Poplatok za umiestnenie dieťaťa v MŠ je 8,3 Eur/mesiac (250-Sk/mes.)
 
Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Pusté Úľany:

1. Do Materskej školy v Pustých Úľanoch sa prijímajú deti vo veku spravidla od 3-6 rokov.
20 detí od 3 do 4 rokov (ak je dieťa mladšie ako 3 roky, počet detí sa o 1 dieťa zníži),
21 detí od 3-6 rokov,
22 detí od 5-6 rokov.
 
2. Z kapacitných dôvodov sa prednostne prijímajú deti rodičov s trvalým pobytom v obci alebo v obci pracujúcich:
a) dieťa s odloženou školskou dochádzkou,
b) dieťa v predškolskom veku (5-6 ročné),
c) dieťa zamestnaných zákonných zástupcov s prihliadnutím na vek dieťaťa.
 
3. Ďalej sa prijíma:
a) dieťa nezamestnaných zákonných zástupcov – ak nie je naplnená kapacita triedy,
b) dieťa rodiča, ktorý poberá rodičovský príspevok na druhé dieťa, ak nie je naplnená kapacita triedy,
c) dieťa rodiča, ktorý poberá rodičovský príspevok – ak nie je naplnená kapacita triedy.

Správy

#

VIANOCE 2015

To bolo radosti z vianočného stromčeka a darčekov celý text

obec Pusté Uľany | 26. 2. 2016 | Autor: ing Miloslav Fikar
#

Maškarný ples 2016

Tradičné podujatie detí v rôzných kostýmoch celý text

obec Pusté Uľany | 26. 2. 2016 | Autor: ing Miloslav Fikar