Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.03.2021

Nájomná zmluva č.01/2021-ZS

OU7/2021

140,73 EUR

PolaDent s.r.o.

Obec Pusté Úľany

22.02.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

394 765,02 EUR tristodeväťdesiatštyritisícsedemstšesťdesiatpäť

Rafix, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

19.02.2021

Zmluva o dodávke plynu

OU6/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

SPP-distribúcia ,a.s.

18.02.2021

Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí NFP č

Dodatok č.4

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Slovenská inovačná a energetická agentúra

18.02.2021

Zmluva o dielo

OU5/2021

1 860,00 EUR tisícosemstošesťdesiat

ARCHEOCENTER s.r.o.

Obec Pusté Úľany

08.02.2021

Zmluva o dodávke plynu

OU4/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

SPP-distribúcia ,a.s.

08.02.2021

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

OU3/2021

195,00 EUR stodeväťdesiatpäť

Obec Pusté Úľany

Galileo Corporation

27.01.2021

Dodatok č.2 k Mandátnej zmluve na výkon stavebného dozoru zo dňa 12.9.2019

Dodatok č.2

Neuvedené

Office21,s.r.o.

Obec Pusté Úľany

25.01.2021

Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve na výkon stavebného dozoru zo dňa 12.09.2019

Dodatok č.1

Neuvedené

Ofice21,s.r.o.

Obec Pusté Úľany

21.01.2021

poistná zmluva

OU2/2021 199000315

180,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Komunálna poisťovňa, a.s.

13.01.2021

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OU1/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.

04.01.2021

Dodatok č.2 k zmluve o zriadení spoločnej úradovne zo dňa 17.1.2003 zmenenú Dodatkom č.1 zp dňa 21.3.2013š

Dodatok č.2

Neuvedené

Obec Abrahám

Obec Pusté Úľany

29.12.2020

Dodatok č.5 k Zmluve o zbere odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu

Dodatok č.5

Neuvedené

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Obec Pusté Úľany

29.12.2020

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

OU23/2020

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

FCC Trnava s.r.o.

21.12.2020

Zmluva o vypúšťaní splaškových vôd do ČOV Sládkovičovo

OU23/2020

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o.

18.12.2020

Zmluva o dielo

OU22/2020

5 014,40 EUR päťtisícštrnásť

KALIAT s.r.o.

Obec Pusté Úľany

18.12.2020

Dodatok k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania odpadmi z obalovi

Dodatok k zmluve

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

RECYKLOGROUP,a.s.

18.12.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Slovak Telekom, a.s.

04.12.2020

Zmluva o výhradnom sprostredkovaní

OU21/2020

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Briliant Reality, s.r.o.

04.12.2020

Zmluva o budúcej zmluve.

OU20/2020

Neuvedené

COOP Jednota Galanta spotrebné družstvo

Obec Pusté Úľany

02.12.2020

Zmluva o dielo

OU19/2020

335 289,58 EUR tristotridsaťpäťtisícdvestoosemdesiatdeväť

REMU s.r.o.

Obec Pusté Úľany

02.12.2020

Dodatok č. k Zmluve o dielo 1/2020

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

69 779,96 EUR šesťdesiatdeväťtisícsedemstosedemdesiatdeväť

REMU s.r.o.

Obec Pusté Úľany

01.12.2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadeniao

OU18/2020

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Západoslovenská distribučná, a.s.

12.11.2020

Dohoda č.20/05/010/20 o pomoci v hmotnej núdzi k

DOHODA

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Galanta

12.11.2020

Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektuvýstavby, rekonštrukcie a dobudovanie futbalovej infraštruktúty v obci Pusté Úľany uzatvorenej dňa 21.8.2020

Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Slovenský futbalov zväz

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: