Navigácia

Obsah

Obyvateľstvo

 

Obec napriek svojmu „pustotu ohlasujúcemu“ názvu má svoje najväčšie bohatstvo vo svojich obyvateľoch.

V Pustých Úľanoch žije 1709 obyvateľov (stav k 1.1.2012), hoci obec pamätá aj doby (okolo roku 1965), kedy v nej žilo viac ako 2100 Úľančanov. Napriek poklesu obyvateľstva v 90. rokoch, po roku 2000 možno sledovať mierny nárast počtu obyvateľov najmä z dôvodu postupného prisťahovalectva.

Historické výkyvy počtu obyvateľov (spôsobené častým pustošením, epidémiami a naposledy i vojnami) spôsobili, že obyvateľstvo obce bolo vždy poznačené prisťahovaľstvom. Dôsledkom toho je tradičná otvorenosť obce a takmer absencia tradičného členenia na „novo“ a „starousadlíkov“. Napriek početnej prisťahovaleckej vlne z Oravy a Kysúc (najmä z okolia Starej Bystrice) a z Brezovej v povojnovom období a neustálemu prílevu nových obyvateľov z rôznych oblastí Slovenska, ako i bezprostrednej blízkosti národnostne zmiešaného územia možno konštatovať etnickú rovnorodosť obyvateľstva, ktoré sa takmer výhradne hlási k slovenskej národnosti (96,24%). Symbolické zastúpenie obyvateľov sa hlási k maďarskej (1,8%) a k českej národnosti (0,6%).
 
Z náboženského hľadiska je v obci dominantne zastúpené rímskokatolícke obyvateľstvo (88%) a malú komunitu tvoria obyvatelia evanjelickej cirkvi a.v. (3%)