A picture

Navigácia

Obsah

Milí spoluobčania našej obce, v tento slávnostný deň nového roku sa k vám prihováram s prianím a nádejou, aby zdravie a spokojnosť v kruhu svojich najbližších bola v nasledujúcom roku každý deň prítomná vo vašich domovoch. Nech radosť z prežitého dňa a z každej využitej príležitosti prináša nám všetkým pokoj v srdci.

Ako každý rok, ani tento nebude výnimkou pre vznik nových plánov a predsavzatí , ale i určenie si nových cieľov pre každého z nás. V dnešnej dobe je čoraz ťažšie uskutočňovať svoje priania, no dúfam, že v tomto roku sa nám podarí uskutočniť mnohé v súkromnom i pracovnom živote. Pri túžbe vytvárať nové je ale potrebné obzrieť sa a zhodnotiť časy minulé. Počas uplynulého roka nás naďalej sprevádzal nepozvaný hosť menom Covid a vytváral prekážky v bežnom živote, ale vzájomnou pomocou jeden druhému sme si spolunažívanie robili ľahším a boj proti nemu znesiteľnejším.    

Naša obec a jej vedenie sa pevne postavila pred prekážky dnešnej doby, a aj počas pretrvávajúcich rozporov vo vedení štátu a tým jeho nedostatočnej podpory obciam a taktiež počas doby rozdeľovania spoločnosti vplyvom chaotických štátnych opatrení v boji proti Covidu, sme pre svojich občanov robili maximum s čo najmenším dopadom na Váš život.

Podarilo sa nám realizovať a dokončiť množstvo projektov a tým prispieť ďalším krokom k novovznikajúcemu vzhľadu obce. Verím, že VY občania ste všetky pozitívne zmeny našej obce prežívali s uspokojením a radosťou. No každá zmena si vyžaduje aj trochu trpezlivosti , o ktorú Vás týmto prosím, ale v konečnom dôsledku prinesie pokoj a radosť v našom spolunažívaní.

Úroveň kvality života všetkých obyvateľov obce ako aj zlepšenie podmienok pre život je priamo závislá na pokroku doby, v ktorej žijeme a finančných zdrojoch, ktorých neustále chýba. Myslím si však, že napriek týmto prekážkam a vďaka usilovnej práci obecných zamestnancov a taktiež za pomoci vás občania, sa nám postupnými spoločným úsilím, darí úroveň žitia v našej obci, zvyšovať.       

Moja vďaka patrí vám všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu našej obce, obohatili jej kultúrny a duchovný život, pretože budúcnosť obce je hlavne v rukách jej občanov.

Verím, že aj v období počas pandémie vírusu, budeme stále stáť jeden pri druhom, pričom vzájomný rešpekt a pochopenie nás bude viesť cestou radosti zo spolunažívania.  Verím, že budeme hrdí na to, ako si v našej obci žijeme a budeme sa o ňu starať. Verím, že každý prežije viac krajších dní, viac lásky, viac hojnosti a radosti ako v roku minulom. Prajem Vám milé spoluobčianky a spoluobčania hlavne pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote.