Navigácia

Obsah

Rok 2019

VZN 1_2019 Školská jedáleň 22.08.2019

Dodatok č. 1/2019 ku VZN č. 4/2008 07.09.2019

VZN č.2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 08.01.2020

Rok 2018

VZN 2/2018 o núdzovom zásobovaní obyvateľov pitnou vodou 16.05.2019

VZN 4/2018 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách 16.05.2019

VZN 1/2018 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 16.05.2019

VZN 3/2018 o výške príspevku žiaka alebo zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienkach úhrady v zariadeniach školského stravovania 16.05.2019

Rok 2017

VZN 1/2017 20.08.2019

Rok 2016

VZN 1/2016 Školská jedáleň 24.11.2016

VZN 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pusté Úľany 14.07.2017

VZN 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Pusté Úľany 18.11.2020

Príloha č. 1 k VZN 3/2016 Žiadosť o dotáciu 25.11.2016

Príloha č.2 k VZN 3/2016 Zúčtovanie dotácie 25.11.2016

VZN č.4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 10.01.2017

Rok 2015

VZN č.2/2015 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 14.07.2017

VZN 1/2015 o prideľovaní obecných nájomných bytov v bytových domoch 14.07.2017

Rok 2013

VZN č. 4/2013 o daniach a poplatkoch 17.05.2015

VZN č. 3/2013 pre núdzové zásobovanie obyvateľov pitnou vodou 14.07.2017

VZN č. 2/2013 o určení výšky príspevkov na režijné náklady v školských jedálňach 14.07.2017

Dodatok VZN č. 7/2011 o miestnych daniach a poplatkoch za miestne komunálne odpady a drobné stavebné odpady 14.07.2017

Stránka