Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.06.2022

Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve

Dodatok č.2/2022 k Nájomnej zmluve

500,00 EUR päťsto

Obec Pusté Úľany

Pavel Gajarský

16.06.2022

Dodatok č.1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu zo dňa 25.06.2021

Dodatok č.1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu

Neuvedené

Packeta Slovakia s.r.o.

Obec Pusté Úľany

14.06.2022

Dodatok č.1 k zmluve o prevode vlastníctva verejnoprospešného zariadenia zo dňa 30.06.2003

Dodatok č.1 SEMA HŠ. s.r.o.

Neuvedené

SEMA HŠ, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

08.06.2022

Nájomná zmluva

OU19/2022

1,00 EUR

LEON Plus s.r.o.

Obec Pusté Úľany

11.05.2022

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o vecnom bremene

OU18/2022

Neuvedené

SEMA HŠ, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

28.04.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

OU17/2022

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Domov pre seniorov Golden Age, o.z.

28.04.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

OU16/2022

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Domov pre seniorov Golden Age, o.z.

20.04.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.309070ANP6

OU15/2022

28 880,99 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Pusté Úľany

12.04.2022

ZMLUVA o ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN

OU 14/2022

11 745,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Pusté Úľany

08.04.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OU13/2022* IROP-Z-302011AKA1-121-48

139 786,17 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Pusté Úľany

29.03.2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

OU12/2022

900,00 EUR

JURA audit, s.r.o.,audítorská spoločnosť

Obec Pusté Úľany

29.03.2022

Zmluva o dielo č.2/2022

OU11/2022

131 405,56 EUR stotridsaťjedentisícštyristopäť

REMU s.r.o.

Obec Pusté Úľany

25.03.2022

Memorandum o spolupráci

OU10/2022

Neuvedené

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Obec Pusté Úľany

22.03.2022

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

OU7/2022

4 800,00 EUR štyritisícosemsto

Ultima Ratio s.r.o.

Obec Pusté Úľany

22.03.2022

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

OU8/2022

3 600,00 EUR tritisícšesťsto

Ultima Ratio s.r.o.

Obec Pusté Úľany

22.03.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

OU9/2022

490,00 EUR štyristodeväťdesiat

Galileo Corporation

Obec Pusté Úľany

21.03.2022

Zmluva o poskytovaní:Servisu PC a správy počítačovej siete a zabezpečovacieho systému

OU6/2022

Neuvedené

BWcom s.r.o.

Obec Pusté Úľany

17.03.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

OU5/2022

490,00 EUR

Galileo Corporation

Obec Pusté Úľany

23.02.2022

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Dodatok č.2

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

ENVIROPOL, s.r.o., organizačná zložka

14.02.2022

Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č.002

Neuvedené

SPP-distribúcia ,a.s.

Obec Pusté Úľany

31.01.2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

OU3/2022

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

RIGHT POWER, a.s.

28.01.2022

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pri odkázaní fyzickej osoby na pomoc inej yzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby

OU4/2022

Neuvedené

RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.

Obec Pusté Úľany

27.01.2022

Kúpna zmluva

OU2/2022

472,39 EUR štyristosedemdesiatdva

Obec Pusté Úľany

Kubík Michal

17.01.2022

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

OU1/2022

25 092,00 EUR dvadsaťpäťtisícdeväťdesiatdva

SEMA HŠ, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

30.12.2021

Dodatok č.6 k Zmluve o zbere,odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Pusté úľany

Dodatok č.6, AVE SK

Neuvedené

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Obec Pusté Úľany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: